Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w celach marketingowych

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych  jest spółka GTB Metropolis Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 141a 40-154  Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000348074, numer NIP 634-273-47-48, o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000,00 zł, w całości opłaconym.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres:

Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 141a, 40-154 Katowice, Polska

Email:

biuro@metropolis.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z Administratorem. Administrator przetwarza te dane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przez odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia Twoje dane, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:

  1. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
  2. podmioty grupy kapitałowej Administratora;
  3. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administrator informacji związanych z działalnością Administrator, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IX. Informacje o przysługujących Tobie prawach

  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
  3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu,
  4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu.
  5. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany). Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób i w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.

XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

Administrator nie będzie przetwarzać Twoich danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.